دوشنبه, 03 آبان 1395

آخرین بروز رسانی03:05:16 AM GMT

محل تبلیغات شما

تعبیر خواب سگ -حیوان

فرستادن به ایمیل چاپ

محمدبن سيرين گويد: سگ در خواب ديدن، دشمن دون فرومايه است، اما مهربان بود و سگ ماده در خواب زن فرومايه بود و سگ سياه دشمني بود از عرب، و سگ سفيد، دشمني بود از عجم. اگر بيند كه سگ بر وي بانگ مي كرد، دليل كه از دشمني سخني زشت شنود. اگر بيند كه سگ او را بگزيد، دليل كه او را از دشمن گزند رسد. اگر ديد جامه او به آب دهان سگ آلوده شد، دليل است از دشمني خسته شود. اگر ديد جامه او بدريد، دليل كه در مالش نقصان پديد آمد. اگر بيند كه گوشت سگ ميخورد، دليل كه دشمن را به دشمني ديگر دفع كند. اگر بيند سگي را نان همي داد، دليل است كه روزي بر وي فراخ شود. اگر بيند سگ با وي نزديكي نمود، دليل كه دشمن در وي طمع كند. اگر بيند كه سگ بر وي تكيه كرده بود، دليل است بر دشمني فرومايه اعتماد كند و كار او را نصرت دهد. اگر ديد كه شير سگ مي خورد، دليل كه ترس و بيم سخت به وي رسد و باشد كه با دشمن او را خصومت افتد. اگر بيند كه سگ از وي مي گريخت، دليل است دشمن از وي برحذر بود. اگر بيند كه سگي ماده درخانه او درآمد، دليل كه زني فرومايه را به زني كند. اگر ديد كه سگي جامه او را به دندان بگزيد، دليل است مكروهي بر وي رسد.

اسماعيل بن اشعث گويد: سگ شكاري در خواب، دشمني بود ظاهر. اگر بيند كه به سگي شكار مي كرد، دليل كه از دشمني دعوي دانش كند و خير و منفعت يابد. اگر بيند گوشت شكار ميخورد، دليل كه ميراث يابد. اگر بيند كه سگ شكاري ازخود دور نمود، دليل است از دشمني با منفعت جدا شود. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن سگ درخواب بر چهاروجه بود.اول: دشمن. دوم: پادشاه طامع. سوم: دانشمند و خادم بدفعل. چهارم: مردمان غماز.

منوچهر مطيعي تهراني گويد: سگ اگر آشنا باشد حمايتگر و دوست است و چنان چه نا آشنا و بيگانه باشد خطرناک و مزاحم. در خواب نيز عينا همين حالت پيش مي آيد.چنانچه در روياي خود سگي ديديد که مطيع و رام است و به دنبالتان مي آيد و سخن و اشارات شما را مي فهمد امنيت داريد و خواب شما خبر مي دهد که آسيب نمي بينيد و دوستي از شما حمايت مي کند و اگر دوست نزديکي داريد مي توانيد به او اعتماد کلي داشته باشيد زيرا سگ آشنا و مطيع و آرام دوست تعبير مي شود. چنان چه در خواب سگي ببينيد که بيگانه است و او را نديده ايد و نمي شناسيد بايد نگران اطرافيان خويش باشيد چرا که احتمالا نسبت به شما حسن نيت ندارند. اگر سگ بيگانه بود و به شما حمله کرد خواب شما مي گويد دشمني پست و دون و آزار رساننده در کمين شما است که لازم است از او حريم بگريزيدو دور بمانيد. صداي سگ بدگوئي و سياست و فحش و ناسزا است و چنان چه در خواب صداي سگي را بشنويد ولي سگ را نبينيد نشان آن است که از شما بد مي گويند، غيبت مي کنند و توطئه ترتيب مي دهند. سگ اگر آشنا و رام باشد و بانگ و صدا راه بيندازد فحش و ناسزا است و خواب شما مي گويد با يک نفر برخوردي نا مطلوب خواهيد داشت که او نسبت به شما سخنان زشت مي گويد و دشنام مي دهد. ابن سيرين نوشته سگ ماده زني دون همت و پست است ولي تشخيص نر و مادگي سگ در خواب امکان ندارد مگر اين که ذهن ما آن را گواهي دهد يا سگ، توله همراه داشته باشد. به هر حال اگر سگي ماده در خواب به شما حمله کرد بايد خود را از خطر زني فرومايه حفظ کنيد که او زني است آزار رساننده و خطرناک. حمله سگ در خواب ميمون نيست ولي بيشتر اهميت آن منوط است به مهابت سگ. سگ اگر بزرگ و درنده و موحش باشد دشمني است قوي پنجه و بسيار خطرناک ولي اگر سگ ضعيف و کوچک باشد دشمني است ناتوان که قادر نيست آزار برساند مثل سگ هاي زينتي و کوچک که عده اي در خانه ها نگه مي دارند. ديدن اين نوع سگ در خواب خطري را خبر نمي دهد. اگر در خواب ببينيد سگي را به ريسمان و زنجير بسته ايد و همراه مي بريد با کسي دوستي و موانست مي کنيد که در شان شما نيست. به ريسمان بستن و قلاده انداختن سگ نشان چيرگي بر دشمن نيست بل که تحصيل الفت است با شخصي دون و فرومايه و کثيف و چنان چه آن سگ ماده باشد خواب شما مي گويد زني پليد در مسير شما قرار مي گيرد که بر او رغبت پيدا مي کنيد. اگر در خواب ببينيد که به سگ غذا مي دهيد از غم و غصه فراغت حاصل مي کنيد و اگر سگ طعمه اي را از دست شما قاپيد و ربود و خورد زيان مالي متوجه شما مي شود و روي کيد و فريب مالي را از شما مي ربايد و چنان چه آن سگ ماده باشد زني شما را گول مي زند و پولي را از چنگتان به در مي برد. اگر در خواب ببينيد که سگي در خانه خود داريد ( به شرطي که در بيداري سگ نداشته باشيد) کسي در خانه شما هست که صداقت ندارد و باز هم اگر آن سگ ماده باشد و بدانيد که سگ ماده را نگهداري مي کنيد زني از نزديکانتان به شما راست نمي گويد و همين زن اگر مهلت و فرصت بيابد خيانت هم مي کند. اگر در خواب ببينيد که سگي از شما ترسيد و گريخت کسي را که دوست نداريد از خويشتن مي رانيد ولي ممکن است آن شخص هر کس هست شما را دوست داشته باشد زيرا وفاداري سگ مشهور است. اگر سگي را در خواب از خود رانديد و آن سگ به ضعف و زبوني نزد شما بازگشت نيکو است چون خواب شما مي گويد در امري اشتباه مي کنيد ولي سود شما در آن است که خلاف ميل خود رفتار کنيد. در اين حالت ضعفي که سگ در خواب شما نشان مي دهد مبشر پيروزي است در بيداري. اگر ديديد سگ هاي زيادي گرد شما را گرفته اند در جمعي وارد مي شويد که بين آن ها بيگانه هستيد. آن ها شما را نمي پزيرند و با بد بيني به شما نگاه مي کنند شما هم از ايشان بيمناک هستيد و اعتماد نداريد. به هر حال روابط مطلوبي نخواهيد داشت. اما اگر در چنين حالتي سگ ها به شما حمله کنند به هيچ وجه خوب نيست. سگ شکاري دوستي است پست که خدمت مي کند و دنائت خود را نمي تواند پنهان نگه دارد و از بين ببرد. اگر در خواب ببينيد که سگي براي شما چيزي به دهان گرفت و آورد خوب است چون سودي عايدتان مي شود. معبران غربي در مورد سگ تعابير ديگري دارند که کلا با تعابير معبران اسلامي و شرقي متفاوتند. اين تفاوت از آن جا ناشي مي شود که برداشت، نسبت به سگ با روابطي که آن ها با سگ دارند، فرق مي کند. اين را در مقدمه نيز نوشتم که برداشت ما نسبت به اشخاص و حيوانات و اشيا در تعابير اثر مي گذارد. غربي ها سگ را بهترين دوست انسان مي دانند لذا در خواب نامه هاي غربي سگ دوست صميمي و حامي قدرتمند و وفادار معرفي شده در حالتي که ما سگ را از حيوانات نجس و پليد و آلوده مي دانيم . آن ها دهان سگ را مي بوسند در حالي که ما دهان سگ را کثيف مي شناسيم و چنان چه سگ به ظرفي دهان بزند هفت بار آن را با خاک م

لوک اويتنهاو مي گويد :

سگ : دوست وفادار

سگ هار : خطريک دوست را تهديد ميکند

با آن بازي کردن : آشتي

که پارس ميکند : شاماني

مورد حمله سگي واقع شدن : خطر

مورد گاز گرفتگي سگي واقع شدن : دعوا بر سر پول

سگ شکاري : پشتکار بسيار زياد برايتان سود آور خواهد بود

سگ بسته شده : دشمن

سگ زنجير شده : مراقب دزدان باشيد

سگهايي که همديگر را گاز ميگيرند : دعوا در بطن خانواده

زدن يک سگ : وفاداري

عوعو : به اعلان خطر آدمهاي خير خواه گوش کنيد

عوعو کردن سگ : احتمال دزدي يا خطر آتش سوزي

 

يوسف نبي عليه السلام گويد:

ديدن سگ در خانه وي بدي شود

ديدن بانگ سگ بر وي زحمت باشد

نظرات  

 
-3 Guest چهارشنبه 07 اردیبهشت 1390 ، ساعت 09:40
خسته نباشید ممنون.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+8 تعبیرخوابحسین یکشنبه 13 آذر 1390 ، ساعت 20:39
درخواب دیدم که باسگ نرجماع کردم به نحویکه بیدارشدم لباسم کثیف شده بود لطفا تعبیرش چیست سپاسگزارم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+11 tabire khabneda چهارشنبه 03 خرداد 1391 ، ساعت 12:40
در خواب دیدم سگی بر روی دو پای خود ایستاده و در مقابلم میرقصد بی انکه به من اسیبی برساند.سگ قهوه ای و قد بلند بود.لطفا تعبیرش را بگویید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+10 پاسخ: تعبیر خواب سگ -حیوانندا شنبه 03 تیر 1391 ، ساعت 15:27
خواب دیدم بچه سگی توسط همسرم وارد خانه مان شده من ازدیدنش وآمدنش اکراه داشتم اما دلم برایش سوخت وآن سگ التماس گونه ازمن انتظا رحمایت داشت وکم کم به بچه آدم تبدیل شدومن خواستم به او شیر دهم اما شیر نداشتم واو میل بیرون رفتن از خانه ام را نداشت در حالی که دلم مایل به نگهداری اش نبود. لطفاتعبیر کنید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+4 پاسخ: پاسخ: تعبیر خواب سگ -حیواندریا جمعه 05 اردیبهشت 1393 ، ساعت 18:24
مردن سگ
لطفا تعبیر کنید با تشکر
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 تعبيرخوابkhatere چهارشنبه 10 تیر 1394 ، ساعت 21:08
در خؤاب سر بريده سگ
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 سموربتینا شنبه 17 تیر 1391 ، ساعت 04:29
شوهرم در خواب دیده با سموری دوست شده ممنون از راهنماییهاتون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+5 دیدن دو سگ قهوه ایرامین دُرافشان جمعه 28 مهر 1391 ، ساعت 08:28
با سلام..من در شب سوم ماه ذی حجه خواب دیدم که دو سگ قهوه ای که یکی نسبتا چاق و دیگری خیلی لاغر بود در حال رفتن از پیش من هستند..آن سگ آنقدر لاغر بود که استخوان هایش از پُشت پیدابودند!! در یک کوچه بودیم،زیره نوره یک چراغ که آن دو سگ در حال دور شدن از من بودند!
منتظره تعبیره خواب و پاسخی از شما هستم.
مرسی.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+7 دیدن دو سگ قهوه ایرامین دُرافشان جمعه 28 مهر 1391 ، ساعت 08:28
با سلام..من در شب سوم ماه ذی حجه خواب دیدم که دو سگ قهوه ای که یکی نسبتا چاق و دیگری خیلی لاغر بود در حال رفتن از پیش من هستند..آن سگ آنقدر لاغر بود که استخوان هایش از پُشت پیدابودند!! در یک کوچه بودیم،زیره نوره یک چراغ که آن دو سگ در حال دور شدن از من بودند!
منتظره تعبیره خواب و پاسخی از شما هستم.
مرسی.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 سگmehrab سه شنبه 09 آبان 1391 ، ساعت 06:29
سلام خسته نباشی ،در خواب دیدم در خیابان محل زنئگی با یکی از دوستانم مشغول راه رفتنم که سگی به رنگ قهوه ای روشن دنبالم کرد من به بالا دیواری رفتم و به دیوار بعدی پریدم، سگ کار من را می خواست تکرار کنه اما از دیوار افتاد پایین ،جان داد و مرد . لطفا تعبیر خواب را بگید ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+9 پاسخ: تعبیر خواب سگ -حیوانعلی چهارشنبه 24 آبان 1391 ، ساعت 05:15
خواب دیدم که 7سگ وحشی بزرگ در مسیری مرا محاصره کردند وبه طرفم می آمدند ومن آنها را از خود دور میکردم ولی آنها نمی توانستند مرا گاز بگیرند یا به من صدمه ای بزنند.تعبیرش چیست
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 سگعلی دوشنبه 20 آذر 1391 ، ساعت 00:07
در خواب دیدم که لباس سفید پوشیده و به عروسی کسی میروم. ناگهان دو نفر سوار بر اسب از سویی می امدند که دو سگ نیز با انها بود. انها از دور سگها را برای حمله به. من تحریک کردند و سگها حمله کردند. سپس گویی میخواهند مرا نجات دهند و با اسبها به طرف من امدند و من پریدم روی یک اسب که سفید بود و زین نداشت و به دنبال ان دو نفر فرار کردیم که هنگام پرش از روی جوی ابی از اسب افتادم. چون سگها به دنبالم بودند از ترس به بالای درخت رفتم. یکی از سگها به دنبالم از درخت بالا امد ولی با پا ان را زدم و به زمین افتاد بعد اسب یکی از سوارها که پای درخت ایستاده بود سگی که از درخت افتاد را با لگد زد و طرفی پرت کرد. تعبیرش برایم مهم است لطفا بگویید.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+6 تعبیرخوابنیوشا دوشنبه 18 دی 1391 ، ساعت 11:59
خواب دیدم سگی درشب عروسی یکی از دوستانم به عروس وداماد حمله کردو داماد برای محافظت ازعروس با سگ درگیر شد و در نهایت داماد سگ را مهار کرد.تعبیرش برای مهم است لطفا بگویید.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیرخواب09166615886 جمعه 12 اردیبهشت 1393 ، ساعت 05:12
نقل قول از نیوشا:
خواب دیدم سگی درشب عروسی یکی از دوستانم به عروس وداماد حمله کردو داماد برای محافظت ازعروس با سگ درگیر شد و در نهایت داماد سگ را مهار کرد.تعبیرش برای مهم است لطفا بگویید.

شیطون نکنه زدی تو کار داماده
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-5 خواب سگ سیاه و سفیدساجد دوشنبه 30 بهمن 1391 ، ساعت 07:00
من در خواب دیدم که در نیمه ی شب دارم به تو یه کوچه ای قدم میزنم که ناگهان یه سگ سیاهی به سمتم اومد و منم خودمو از سگ دور کردم بالاخره خودمو نزدیک خونه ی یکی از اقوامم رسوندم که ناگهان دیدم هموم سگ سیاه به شدت و ترسناکی به سمتم حمله ور شد که از شانس من در خونه ی عمه ام باز شد و من پشت در خونه شون قایم شدم... در رو محکم گرفتم اما اون سگ سیاه به شدت تلاش میکرد که بالاخره منو بگیره... ولم نمی کرد سگ سیاه هی روی در فشار میاورد.
تا این که دیگه نتونستم طاقت بیارم در رو ول کردم.. اون سگ اومد خونه.! یه سگ سفیدی هم تو خونه ی عمه ام بود ... سگ سیاه با ناراحتی داشت نزدیک من میشد که سگ سفیدی به اون سگ وحشی سیاه نزدیک شد و اون سگ سیاه آروم شد. تا این که عمه ام با بچه هاش از خواب پاشدن و منم نجات پیدا کردم.
تو رو خدا شما میتونید این خواب رو تعبیر کنید؟؟؟
تو رو خدا جوابم رو بدین.
موفق باشین.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-4 دددددali یکشنبه 06 اسفند 1391 ، ساعت 07:16
سلام خسته نباشید خواب دیدم دو سگ سیاه دنبالم کردن اول از انها ترسیدم ولی بعد با سنگ انها را فراری دادم ممنون میشم اگه تعبیر کنید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+5 پاسخ: تعبیر خواب سگ -حیوانعاطفه جمعه 11 اسفند 1391 ، ساعت 10:27
سلام من خواب ديدم يك سك قهوه ايي در قبرستان ب من حمله كرده و با من ميجنكه....بعد بر ر روي دو تا با هايش مي ايستد و هيبت انسان كونه بيدا ميكنه اما صورتش همجنان همانند سك است....لطفا تعبيرش كنيد ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 تعبیرخواب سگ زرد آرام ونشستهرقیه منعم دوشنبه 14 مرداد 1392 ، ساعت 08:00
درخواب دیدم سگی سرکوچه امون نشسته دلم به حالش میسوزه حیاطمون آورده وبراش گیاه میدهم میخوره وبی آزارهست اما خواهرونامادریم ودوست بابا سوارماشین میکنن وازمن دورمیکنن وبیرون ازشهرمیبرن من نیز میخوام دنبالشون برم ولی شوهرم کیف پول توکیفم میزاره تابرسم آنهاباسرعت دورمیشن
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-3 تعبیر خواب سگپارسا دوشنبه 21 مرداد 1392 ، ساعت 04:13
مادرم در خواب دید که سگی لاغر و قدبلند به دنبال انها میدوید و درحال فرار سگی چاق و قد کوتاه نشسته و به او نگاه میکرد تا اینکه از دست ان سگ فرار کرد.تعبیر ان خواب را لطفا بگویید.ممنون.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبير خوابمعصومه شنبه 16 شهریور 1392 ، ساعت 07:10
سلام در خواب ديدم خواهرم خرگوش سفيدي رااز خانه ي يكي از اشنايانمان گرفت و قصد بردن ان را به خانه شان داشت كه در راه ان خرگوش توله سگي را كه همراه مادرش بود وبه من با مهرباني نگاه ميكرد را خورد لطفا خوابم را تعبير كنيد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 سگی ک حرف میزدشیرین سه شنبه 16 مهر 1392 ، ساعت 12:11
سلام من خواب دیدم که یه سگ سیاه خیییییلی بزرگ از بالکن خونمون اومد تو اما ب نظر بچه بود ...خواستم بیرونش کنم که گفت بزار پیشت بمون و بم پناه بده اما من قبول نکردم و بردمش تا بزارمش تو حیاطمون.حرف زدن سگه مث آدما بود و مث اینکه پسر بود...اگه تعبیرش کنید خعلی ممنون میشم واسم مهمه :-)
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 ندیدنعبدلرضا یکشنبه 05 آبان 1392 ، ساعت 12:47
من خواب دیدم خیلی از سگ ها باهم دعوا می کنند وبه طرف خونمون میان من درو بستم اونارو ندیدم اما صداشون را می شنیدم . درومد دارن پشت سرم حرف می زنند من هم نمی دونم کی هستن :-?
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 حمله سگ زردباران یکشنبه 19 آبان 1392 ، ساعت 07:43
در خواب دیدم که پشت بان خونمون بودم که سگ زردی رو دیدم.اول فکر کردم با زنجیر بسته شده ولی وقتی دیدم زنجیرش پاره است ترسیدم و دویدم و اون هم به دنبالم دوید.چهار طبقه رو به پایین با سرعت زیاد میدویدم و اون هم به دنبالم.اخر به پارکینگ رسیدیم و اونجا من وقتی میخواستم از در پارکینگ برم بیرون سگ به در خورد و افتاد زمین ولی اخرش رو درست یادم نمیاد انگار بلند شد و به من حمله کرد .اون موقع دیگه از خواب بلند شدم....
راستش خیلی میترسم ....
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 پاسخ: تعبیر خواب سگ -حیوانيس یکشنبه 19 آبان 1392 ، ساعت 10:49
سلام من خواب ديدم تو خواب با يه سگ نزديکى ميکنم که يه لحظه چهره ى داداشم رو نشون ميدادلطفا واسم تعبيرش کنيد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+5 جواب همه تعبیر هارفیق خوب یکشنبه 18 آبان 1393 ، ساعت 13:58
زرشک ........
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 گاز گرفتن مكرر سگفاطمه سه شنبه 14 مهر 1394 ، ساعت 02:26
نقل قول از رفیق خوب:
زرشک ........

با سلام خواب ديدم در خانه اي هستيم كه خواهر و سوهرش و دو برادرهايم آنجا هستند سگي كه قيافه اش آشنا بود و از برادرم ميترسيد و حرف شنوي داشت مدام نرا گاز ميگرفت و تمام دستم را زخم كرده بود ولي گازش درد چنداني نداشت ولي زخمش عميق و تعداد زخمها زياد من رفته بردم جاي بلند اون سگ وايميساد تا بتونه بمن برسه و منو گاز بگيره هر چقدر برادرم ميبردش و تنبيهش ميكرد بازم دنبال اين بود منو گاز بگيره تا اينكه برادره دومم سگ را برد تا در كوچه ها رها كند و من با حالت گريه به سوهرخواهرم ميكفنم منو ببريد آمپوله كزاز بزنم ولي طاهرا اطرافيان بمن بي اهميت بودند
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر خوابآراد یکشنبه 02 فروردین 1394 ، ساعت 02:05
سلام یس جان تعبیر خواب تو چنین است که سگ دشمن و دوست است.چون چهره برادرت را نشان میداد یعنی سگ آشنا یعنی دوست وفاداری داری و نزدیکی به معنای محبت زیاد به یک نفر.در نتیجه تو یک دوستی داری که بهت نزدیکه باید بهش محبت کنی.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 :|Samar جمعه 14 فروردین 1394 ، ساعت 02:56
اگر بيند سگ با وي نزديكي نمود ، دليل ك دشمن در وي طمع كند ،، inO yeWki Un bala gOf !
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 ///mahsa سه شنبه 21 آبان 1392 ، ساعت 09:08
با سلام و خسته نباشید
خواب دیدیم تو ویلای شمالمونیم
تو حیاط 1لاشه سگ و 2 لاشه موغ هست ک بوی بدی هم میدن
پدرم میگه اینارو کباب کن بخوریم
وقتی میرلزم تو اتیش و کباب میکنم بهم میگه تو خاک دفنشون کن
وقتی میذارم تو خاک تا میام برم از خاک چسبیده به هم مبان بیرون و میگن ک جن هستن تا میام دنبالش کنم از خواب بیدار میشم...ممنون میشم تعبیوشو برام ایمیل کنید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 Tabirسينا یکشنبه 26 آبان 1392 ، ساعت 18:20
خواب ديدم كه سگي در حال غرق شدن بود و با اينكه ازش ميترسيدم بدون فكر كردن به سمتش شنا كردم و از اب بيرون كشيدمش البته يه شخص ديگه اي هم اومد واسه نجاتش ولي خيلي عقب بود و دير رسيد تعبيرش چي ميتونه باشه؟!
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 خواب دیدن دوتا سگ در حال جفت گیری در حیاط منزلمانمحمد یکشنبه 17 آذر 1392 ، ساعت 14:48
درشب بیستو ششم محرم خواب دیدم دوتا سگ در حیاط قدیمی منزل اولمان در حال جفت گیری هستندو منو رفیق دوران بچگی ام مشغول تماشا هستیم لطفا زحمت بکشید تعبیر این خواب را به جیمیلم بفرستید عجرکم عندالله
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 سگترمه سه شنبه 19 آذر 1392 ، ساعت 19:52
سلام.من خواب دیدم سگ سیاهو بزرگی دنبالم میکنه بعد هر دو دستم رو تا مچ گاز میگیره .درد زیادی داره اما خون نمیاد.تعبیرش چیه؟من نگرانم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-3 جواب همه تعبیر هارفیق خوب یکشنبه 18 آبان 1393 ، ساعت 13:57
یعنی کارد بهت بخوره خونت در نمیاد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر خوابآراد یکشنبه 02 فروردین 1394 ، ساعت 02:06
سلام حتما صدقه بیندازی.اگر خون میامد خوابت باطل بود ولی سگ به معنای دشمن و این خواب یعنی از سمت دشمنت صدمه میخوری.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 تعبیر خواب سگنازلی جمعه 29 آذر 1392 ، ساعت 09:14
سلام مادرم تو خواب دیده که داره تو حیاط آتش روشن میکنه که بعد از روشن شدن آتش میبینه که سه تا سگ بزرگ یکی به رنگ زرد دیگری سیاه و سومی سفید با خال های سیاه که برادرم می خواد آن ها را با زدن سنگ فراری بده ولی مادرم اجازه نمی ده و میگه اون ها که کاری با ما ندارن (در ضمن تعدادی مهمون هم تو حیاط خونه دیده بود)
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخ: تعبیر خواب سگ -حیوانسیما جمعه 04 بهمن 1392 ، ساعت 07:02
سلام...خواب دیدم بر روی تخت خواهرم، سگی قهوه ای روشن، که تقریبا کوچک بود دراز کشیده.... مادرم نیز کنارش نشسته و او را به من معرفی میکند زیرا او را تازه به خانه آورده...در حال نوازش کردن اوست.. ..من هم به کنارش میروم و او را نوازش میکنم، بعد او به صورتم دست میکشد...با او بازی میکنم و میخندم.. .. آنقدر از من خوشش میآید که میخواهد مرا ببوسد، من هم صورتم را جلو میبرم تا او را ببوسم، اما مادرم اجازه نمی دهد و میگوید سگ نجس است، نگذار دهانش به صورتت بخورد.... اما با این وجود من همچنان با او بازی میکنم و سگ خوشحال است...انگار که عو
عضو جدیدی از خانواده است. .. لطططفااا تعبیر کنید....
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 جواب همه تعبیر هارفیق خوب یکشنبه 18 آبان 1393 ، ساعت 13:56
سگه عینهو دوست پسرته
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 حرف زدن سگ با منسحر یکشنبه 06 بهمن 1392 ، ساعت 04:54
سلام من تو خواب ديدم چند تا سگ کنارم هستن که من خيلي از اونها وحشت دارم ولي سگها خيلي آروم و بي آزارن و يهو يکي از سگها باهام حرف زد انگار که مثل يه آدم مهربون داشت نصيحتم ميکرد خيلي تو خواب احساس ترس داشتم ولي وقتي سگ حرف زد ديگه نميترسيدم
لطفا تعبيرکنيد خوابمو ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 تعبییر خوابعلی پنجشنبه 10 بهمن 1392 ، ساعت 04:43
تو خواب دیدم سگی شروع کرده داره یه توله سگ رو از سر میخوره البته سگ ظاهر کثیف و داغونی داشت و توله هم بیحال بود، ممنون میشم کمکم کنید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 سگ خورسعید جمعه 12 دی 1393 ، ساعت 01:38
وای. سگ بخورتت
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 خواب مارحامد سه شنبه 13 اسفند 1392 ، ساعت 23:51
در خواب دیدم ماری ناگهان به من حمله کرد ولی یک سگ سفید از راه رسید و مار را درید
تعبیرش چیست
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 سگseprdeh چهارشنبه 13 فروردین 1393 ، ساعت 02:34
دیدن سگی زرد که برای نجات کسی دیگر به سمت خود صدا می کنید و پای خود را گاز میگیرد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 2 توله سگمیترا پنجشنبه 14 فروردین 1393 ، ساعت 08:52
در خواب 2 توله سگ ارام دیدم در خواب نمی دانستم ان 2 را بخرم یا نه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 جواب همه تعبیر هارفیق خوب یکشنبه 18 آبان 1393 ، ساعت 13:54
شتر در خواب بیند پنبه دانه گهی لپ لپ خورد گه دانه دانه ...
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر خواب سگخدیجه شنبه 23 فروردین 1393 ، ساعت 04:05
خواب دیدم سگ قهوه ایی رنگ به دنبالم کرده روی پشت بام بودم زمانی که سگ نزدیک شد از پشت بام پایین پریدم اما همچنان سگ به دنبالم آمد و فریاد می زدم کمکم کنید خیلی ترسیده ام خواهش میکنم تعبیرم را بگویید.به شدت آشوب هستم.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر خوابآراد یکشنبه 02 فروردین 1394 ، ساعت 02:10
تعبیر خواب شما خدیجه خانم.سگ نا آشنا دشمن است.دشمنت به دنبال توست برای آسیب رساندن به تو ولی تو مقاومت میکنی.صدقه بنداز و مراقب باش
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 خوابسوسن اعتمادی دوشنبه 01 اردیبهشت 1393 ، ساعت 01:32
سلام
حواب دیدم یک سگ سباه مال یکی همسایمون ب سرعت ب سمت می دودو وقتی امده نزدیکم یک دفع زیر شکم گتوی دندون گرفت و من با خودش :-?:
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 جواب همه تعبیر هارفیق خوب یکشنبه 18 آبان 1393 ، ساعت 13:53
دندون گرفت یا گاز گرفت؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-2 تعبیر خواب سگساره شنبه 13 اردیبهشت 1393 ، ساعت 07:19
سلام خسته نباشید
تو خواب دیدم یه سگ سیاه اومده خونه میخواد آب بخوره من پارچ آب و برداشتم نگاه کرد که بهش آب بدم دهنشو باز کرد آب ریختم تو دهنش چون زیاد ریختم نتونست قورت بده آب و پس داد پاشید رو صورت من تعبیرش چی میتونه باشه؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 خواب سگAzizi چهارشنبه 24 اردیبهشت 1393 ، ساعت 09:35
سلام.خسته نباشید...خواب دیدم توله سگی ک نانی در دهانش گرفته و میخواد ب وارد خونه بشه ک ی قابلمه رو بلیسه ما اهل خونه مانعه ورودش میشن
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب سگ -حیوان................ پنجشنبه 29 خرداد 1393 ، ساعت 07:40
اگه دوسگ که در خونه باشن و استخوان پای یه سگ دیگرو می خورن یعنی چی :sad:
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 جواب همه تعبیر هارفیق خوب یکشنبه 18 آبان 1393 ، ساعت 13:52
یعنی اون سگه سومیه لاشیه باید پاشو بخورن
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 تعبیرخوابغزل شنبه 07 تیر 1393 ، ساعت 04:19
خواب دیدم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیرخوابغزل شنبه 07 تیر 1393 ، ساعت 04:26
خواب دیدم یه سگ توی اطاقمون اومده مانتوم رو ازازجلو پوشیده یعنی استینم توی دستاشه وپشت مانتوم جلوی بدنشه.ومن ازش فرار کردم اومد روی پله های روبه روش ، اون مانتوم رو انداخت ودنبالم اومد هی به سر وموهام دست میزد ولی نه به صورت خشونت ،منم جندشم میشد واون دکمه این مانتویی که تنم بود وطلایی رنگ هم بود کند ورفت،وفقط لحظه کندن دکمه حرف زد وبهم گفت بزاربکنمش.لطفا تعبیر خوابم روبگید،برام مهمه.سپاس از لطفتون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 جواب همه تعبیر هارفیق خوب یکشنبه 18 آبان 1393 ، ساعت 13:51
عجب خوابی :lol: سگه می خواسته برات تیاتر در بیاره
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیرخوابفاطیما دوشنبه 16 تیر 1393 ، ساعت 22:13
خواب دیدم همسایه درخانه خواهرم کباب میزندبرای مهمان هایش من واردخانه خواهرم شدم تاسگی دراتش میسوزدوپارس میکندمنم ازترس به مادرم گفتم ازخواب بلندشدم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخ: تعبیر خواب سگ -حیوانعلی چهارشنبه 01 مرداد 1393 ، ساعت 08:23
خواب دیدم همراه پدرم داشتیم میرفتیم به خانه که ناگهان 2سگ به طرف ما امدند من با چرخ بودم سگ ها راکه دیدم چرخ راانداختم وبه کنار پدرم رفتم پدرم فکر می کرد که انها میروند اما نرفتند و به حمله به من وپدرم مشغول شدند
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 سگتوكلي یکشنبه 19 مرداد 1393 ، ساعت 03:38
باسلام.درخواب دوتاسگ سياهي ر وديدم كه دنبال من وداداشم مياد داداشم فرار كرد وبه سمت من امد ومن به خرابه اي رسيدم وناگهان چوپ پيدا كردم وسگ ميخاست گاز بكنه با چوب ترسونمش وفرار كرد لطفا تعبيرش برام ايميل كنيد.ismail.tavakoLipoor@YA HOO.COM
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 دوتا سگellias یکشنبه 02 شهریور 1393 ، ساعت 05:26
با سلام درود .وتشکر از سایت خوب شما
من خواب دیدم که در یک ماشین نشستم و حالت خواب الو داشتم هوا سرد بود روی خودم پتو انداخته بودم.بعد حس میکردم ازپشت پتو روی صورتم فشار وارد میشه.وتا پتو رو ورداشتم یک سگی سعی میکرد صورتمو گاز بگیره که من با دستم دهن سگ گرفتم و دستم زخمی شد. و سگ دومی اومد و لپ سمت راستمو گاز گرفت. و از خواب پرسیدم.
لطفا تعبیر خواب بگید.خیلی نگرانم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-2 جواب همه تعبیر هارفیق خوب یکشنبه 18 آبان 1393 ، ساعت 13:50
ای شیطون حتما لپوو یی سگه هم دیده حیفه لپتو گاز نگیره تعبیرش این میشه که لولو تو رو میخوره پس از زیر سایه ها حرکت کن و مواظب زیباییات باش، بابارم ببوس
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 خواب سگامیر علی یکشنبه 02 شهریور 1393 ، ساعت 16:47
خواب دیدم رفتم توی جایی که پر از درخت بود ولی جنگل نبود.دو تا سگ قهوه ای بزرگ و یک سگ سفید بزرگ بهم حمله کردم.یه نفرم پشتم بود که ازش مواظبت می کردم.با چوب چشمای دو سگ قهواه ای را کور کردم.سگ سفیدم کشتم.
لطفا تعبیرش کنید.خیلی حیاتیه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 جواب همه تعبیر هارفیق خوب یکشنبه 18 آبان 1393 ، ساعت 13:48
یعنی یه پراید سفید می خری با خانومت بسلامتی میری شمال تو راه زیتون پرورده می خورین حالشو میبری !!!
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 خواب سگسعید شنبه 03 آبان 1393 ، ساعت 11:08
سگ کوتاه قد انگشت شصت دست چپم رو گاز گرفته بود و خونشرو میمکید هر کاری هم میکردم ول نمیکرد.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 جواب همه تعبیر هارفیق خوب یکشنبه 18 آبان 1393 ، ساعت 13:46
عامو تعبیر همه خوابا اینه که برو کار می کن مگو چینه کار که سرمایه جاودانینه کار !!!!! :lol:
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب سگ -حیوانرفیق بد دوشنبه 19 آبان 1393 ، ساعت 18:16
خواب دیدم دو تا سگ منگل چک تو سره یه سگ عاقل میزنن :lol: ، این تعبیرش چیه؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: پاسخ: تعبیر خواب سگ -حیوانریحانه سه شنبه 12 اسفند 1393 ، ساعت 04:47
خواب دیدم خونه ی عمه هم هستم درپشت بام شون روبازمیکنم ۷_۸سگ میادبیرون و واردخونه میشودوتعدادی
درکوچه هافرارمیکند
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 خواب سگم دوشنبه 24 آذر 1393 ، ساعت 14:27
من از سگ بدم نمیاد ولی دست هم نمیتونم بهش بزنم در خواب دیدم سگی که مال من نبود در کنار من نشسته من روی سرش دست میکشم و اون آرام هست تا اینکه شروع به پارس کردن میکنه من قلاده اون به سختی باز میکنم میدود میره کمی عقب یک پاش میگیره بالا شروع میکنه به ادرار کردن انقدر ادرارش زیاد بود که به نیمی از صورت من میپاشه حتی دهانم منم خیلی بدم میاد و میرم صورتم و داخل دهانم چند بار میشویم.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب سگ -حیوانسمیرا جمعه 28 آذر 1393 ، ساعت 01:18
در خواب دیدم به شکل سگ درآمدم تعبیر چیست
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 سگمهصا جمعه 24 بهمن 1393 ، ساعت 05:09
سلام خواب دیدم یه سگه سیاه متوسط انگشته شصتمو گاز گرفتو خون اومد تعبیرش چیه ؟؟؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 شارژسالار شنبه 02 اسفند 1393 ، ساعت 19:08
خواب دیدم کنار پتوم یدونه یوزپلنگ بود بدو تعبیرشو بگو چیه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 سلاممرتضی شنبه 02 اسفند 1393 ، ساعت 19:11
خواب دیدم کنار پتوم یدونه یوزپلنگ بود بدو تعبیرشو بگو چیه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 رفیق سر راهیمرتضی شنبه 02 اسفند 1393 ، ساعت 19:16
خواب دیدم کنار پتوم یدونه یوزپلنگ بود زل زده بود به چشامhttp://www.sootak.ir/%D8%AA%D8%B9%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8/%D8%AA%D8%B9%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%AD%D8%B1%D9%81-%D8%B3/%D8%AA%D8%B9%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%DA%AF-%D8%AD%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86.html#تعبیرش چیه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 رفیق سر راهیمرتضی شنبه 02 اسفند 1393 ، ساعت 19:17
خواب دیدم کنار پتوم یدونه یوزپلنگ بود زل زده بود به چشامhttp://www.sootak.ir/%D8%AA%D8%B9%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8/%D8%AA%D8%B9%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%AD%D8%B1%D9%81-%D8%B3/%D8%AA%D8%B9%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%DA%AF-%D8%AD%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86.html#تعبیرش چیه؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر خوابsaeid چهارشنبه 06 اسفند 1393 ، ساعت 20:04
یاسلام
خواب دیدم که یک خرس نر و سگ نر با هم نزدیکی میکنند و من نظاره گر بودم تعبیرش چیست
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر خوابsaeid چهارشنبه 06 اسفند 1393 ، ساعت 20:09
دیدن سگ و خرس در خواب
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 سگمریم جمعه 15 اسفند 1393 ، ساعت 04:09
سلام. خواب دیدم که اتاق دیگریم یه سگ بزرگ کرم رنگی ایستاده بود که من اون سگ رو نمیشناختم رفتم داخل اتاق که بوی. بدی میومد خوب که نگاه کردم دیدم همونجایی وایستاده کثیف کاری کرده بود و من توجهی نکردم نزدیک شدم و سگ انداختمش تو بالکن درو بستم که به زیر در چنگ زد که راهی باز کنه و بیاد داخل من هم انگاری دلم سوخت درو باز کردم. که از خواب بیدار شدم. تورو خدا لطفااااااا تعبیرشو بگین مرسی
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب سگ -حیوانخورشید یکشنبه 17 اسفند 1393 ، ساعت 04:22
خواب دیدم یه گاو یه سگ را خورد و بعد یه الاغ را برداشت که بخورد و آدمها نگاهش میکردن و یه پدر بسرش را برد که نبیند
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 خواب سگازاده سه شنبه 11 فروردین 1394 ، ساعت 08:56
سلام من تو خواب ديدم كه درويلاي دوست پدرمً هستيم اونجا چندتاتوله سگ داخل قفس بودند من و عموم دوتا آراؤنا روزنده زنده خورديم ميخواستيم بقيه آش روهم بخوريم كه پدرمً اجازه نداد وكلي دعوامون كردض
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبير خوابيك هموطن سه شنبه 18 فروردین 1394 ، ساعت 00:55
شب شانزدهم جمادى الثانى يعنى تقريبا پريشب خواب ديدم در خانه اى هستم كه دربيدارى نمى شناسم ولى در خواب مى شناختم
توى يك اتاق چند سگ ماده مشغول رفتارى شاد شايد شبيه رقص بودند
توى اتاق ديگر دو سگ نر و نسبتا وحشى بودند
همه سگ ها سياه و قهوه اى بودند
يك نفر آمد توى اتاق سگ هاى نر و گفت قبل از كشتنشان بايد جفت گيرى كنند
دو سگ نر رو به اتاق سگ هاى ماده برد
يك سگ وحشيانه به طرف ماده ها رفت و با همه شون جفت گيرى كرد و اون يكى كنار ايستاد و بى تفاوت نگاه مى كرد
لطفا در صورت امكان تعبير خوابم را به آدرس ايميلم بفرستيد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبير خواب نجاست توله سگحسين دوشنبه 24 فروردین 1394 ، ساعت 04:48
با سلام
خواب ديدم دو تا توله سگ مدفوع كرده بودند و همه جا را نجس كرده بودند. لطفااااااااا تعبيرش رو برام بفرستيد خيلي برام مهمه. ممنونم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 درخواب دیدم سگی سفید و پشمالو درمحله ای که میشناختم دنبالم کرد و دستم را تا مچ گازگرفت و من بیهوش شدم,,تعبیرش چیست؟آرمیتا جمعه 25 اردیبهشت 1394 ، ساعت 08:41
:cry:
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 خوابمیثاق جمعه 01 خرداد 1394 ، ساعت 00:44
باسلام
من خواب دیدم ک یک سگ به نزد من امد من سوار سگ شدم و مسیری را با ان رفتم.
ممنون میشمواگر تعبیر کنید.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 پاسخ: تعبیر خواب سگ -حیوانفهیمه.. پنجشنبه 07 خرداد 1394 ، ساعت 08:36
سلام وقتتون بخیر
من خواب دیدم سگ پیشونیمو بوس داد؟ :-|
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 خواب سگمریم جمعه 29 خرداد 1394 ، ساعت 09:38
همسرم خواب میبینه که از خواب بلند میشیم و و میریم بیرون از خونه وقتی بر میگردیم میبینیم دو تا سگ جایه ما تو رختخواب خوابیدن.من جیغ میزنم و وحشت میکنم همسرمم همینطور.ممنون میشم تعبیر خواب رو برام ایمیل کنید.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب سگ -حیوانmohsen جمعه 05 تیر 1394 ، ساعت 10:50
خواب دیدم در یکی از اتاقها را باز کردم دیدم یه سگ سفید وارد اتاق شده خیلی ترسید من تعجب کردم که این سگ از کجا وارد شده پنجره را چک کردم دیدم بسته است هر کار می کردم بیرون نمیرفت لطفا به جی میل جواب بدید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 سگ سیاهعاطفه چهارشنبه 10 تیر 1394 ، ساعت 19:38
خواب دیدم سگ سیاهی منو دنبال کرده و دست چپم را گاز گرفت خیلی نگرانم تو رو خدا تعبیرشو بهم بگید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر خواب سگسید حسین چهارشنبه 17 تیر 1394 ، ساعت 04:54
سلام خواب دیدم من و همسرم سوار بر موتور داشتیم میرفتیم سمت یه کلبه یی چند تا سگ بهمون حمله کردن درهمین حین یه سگ سفید و کور اومد بقیه سگها رو از سمت ما دور کرد بعد دسته منو لیسید خواهش میکنم تعبیر خوابمو بگید. ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب سگ -حیوانیاسین چهارشنبه 22 مهر 1394 ، ساعت 10:16
خواب دیدم دو تا سگی سیاه هیکلی بهم حمله کردند وپام روباز گرفتند ولی خون نیومد فقط زخم بود وهر چی از اطرافیان کمک می خواستم هیچکس کمکم نمی کرد فقط نگام می کردند تا اینکه خودم دست پای سگها رو قطع کردم وکشتمشون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب سگ -حیوانیاسین چهارشنبه 22 مهر 1394 ، ساعت 10:18
لطفا تعبیر خوابم رو به ایمیلم ارسال کنید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 حمله سگ سياه به پسرممحمد دوشنبه 18 آبان 1394 ، ساعت 04:58
در خواب ديدم پسرم با پسر ديگري در يك باغ متروكه در حال قدمزدن هستند و انتهاي باغ چند سگ ول هست بچه به طرف بيرونباغ رفتن كه ديدم يك سگ سياه به پسرم حمله كرده و به صورتو گردن اوآسيب رسانهو چگ زده است.با تشكر
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 khabmahab چهارشنبه 20 آبان 1394 ، ساعت 01:04
خواب دیدم ک خوابیده بودم و دردرحین خواب به چشم دیدم دوسگ شکاری به سویم امدند و یکی ازسگها کف دستم را گزید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 چند سگفردوس دوشنبه 14 دی 1394 ، ساعت 21:55
سلام من خواب دیدم 2سگ که نمیشناختم ولی بی آزار بودن به من نزدیک شدن یکی قهوه ای خیلی بزرگ و یکی مشکی کوچکتر
یهو سگ سیاهه پارس میکردو میخاست گازم بگیره اول پاچه شلوارو آستینمو گاز گرفت بعد اون سگ قهوه ای که کاری باهام نداشت یهو کاری کرد زمین خوردم و رفت عقب و سگ سیاهه گازم گرفت گردنو اینا
خانوادم بودن ولی ایستاده بودن یکدفه برادرم گفت سگاتو باز کنم؟ گفتم من که سگ ندارم و سگ سیاهه همینجور داشت گازم میگرفت خلاصه برادرم 3سگ سفیدو آزاد کرد که انگار مال من بودن ولی من سگ نداشتم! و اونا اومدن 2تا سگو بردن تنبیه کنن انگار! و من سرپا شدم باز
خواهش میکنم تعبیر رو به جمیلم بفرستین
متشکرم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 پاسخ: تعبیر خواب سگ -حیوانMarall دوشنبه 28 دی 1394 ، ساعت 06:05
در خواب ديديم توله سگى سفيد رنگ در بقل پسر جوانى در خانه من ادرار مى كند بطورى كه كا خانه نجس شد و من مى خواستم خانه را تميز كنم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 سگfateme جمعه 02 بهمن 1394 ، ساعت 08:25
سلام خواب دیدم یک سگ سفید تقریبا بزرگ کنارم دراز کشیده و یک سگ قهوه ای هم ان طرف بود
لطفا برام تعبیر کنید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 تعبیر خوابrobab دوشنبه 26 بهمن 1394 ، ساعت 08:15
سلام
دیشب خواب دیدم یه سگ وحشی سیاه که روی سرش یکم سفید بودبهم حمله کرد منم با دست راستم مقاومت میکردم ،دست راستم تو دهنش بود ومیخواست گازش بگیره ودندوناشو تو دستم فرو کنه ولی من نمیذاشتم ،ودرهمون حالت سگو میکوبوندم به دیوار که ولم کنه که یهو سگ افتادو مرد
ممنون میشم تعبیرشو بفرمایین
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 سلاماقليا جمعه 14 اسفند 1394 ، ساعت 13:04
نواب ديدم كه در دريايي با يك سگ شنا ميكنم و بعد آن سگ را شير ميدهم . لطفا تعبير نميد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر خوابs چهارشنبه 19 اسفند 1394 ، ساعت 11:03
با سلام من دیشب خواب دیدم که یکه سگ سفید و‌کوچک و زیبا با سرعت به من نزدیک میشد و مرا نوازش میکرد و به طوری در خواب احساس میکردم که سگ خیلی به من وابسته هست مرا خیلی دوست دارد و من در خواب و بیداری سگ را به کسی که دوستش میدلرم تعبیر میکردم
منون میشم که خواب رو تعبیر کنید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبر خواب سگ لالمحسن جمعه 28 اسفند 1394 ، ساعت 04:12
دعوا باسگ لآل وپيروز شدن
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبر خواب سگ لالمحسن جمعه 28 اسفند 1394 ، ساعت 04:23
خواب ديدم يك سگ بي صدا ساعد دستم تو دهنش مي خواد گاز بگير من هم دهنشو گرفتم دعوام شد سگ كوبيدم زمين ولش كردم بلند شد دوباره اومد من با سنگ زدمش كم دور شد يهو يه سگ ديگه اومدبي اعتنا رد شد دوباره باسنگ زدمش
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیرخواب سگمحمدحیدری شنبه 29 اسفند 1394 ، ساعت 22:00
سلام
خواب دیدم من یک سک نردارم دارم ازخیابان عبورمیکنم سگ نرمن بایک سگ ماده جفت گیری میکنه واب منی سگ روهم دیدم درضمن سگ هاهم هرجفتش قلاده دارن
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب سگ -حیوانمریم جمعه 06 فروردین 1395 ، ساعت 05:43
سلام من خواب دیدم یه سگ گازم گرفت ولی اثری از خون نبود لطفا مفهومشو بیان کنین ممنون میشم لطفا اگه زحمت نیست به ایمیلم بفرستید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 سگامیررضا دوشنبه 30 فروردین 1395 ، ساعت 07:26
من خواب دیدم دو تا سگ با هم دارن میجنگند و من یکی از سگ ها را که توله بود به خانه اوردم و از او مواظبت و بزگرش کردم تعبیرش چی میشه ؟؟؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پرش و بعد پروازامیر سه شنبه 31 فروردین 1395 ، ساعت 03:49
سلام
تو خواب دیدم سگی سیاه دنبالم کرد منم از ترسش میپریدم
دو سه بار پریدم پرشام خیلی بلند بود میخواستم روی بام خانه بروم ولی نمیشد ک بلاخره پرواز کرده و مانند روح از درو دیوار خانه ها رد میشدم آیا اجلم نزدیک است؟ :-)
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر خوابMehdi جمعه 07 خرداد 1395 ، ساعت 06:47
با سلام .دیشب در تواب دیدم ۴ سگ سفید بزرگ و یک توله سفید کنارم دراز کشیده اند و من دستکش دستم کرده بودم و آنها را نوازش میکردم .یکی از دندان های یکی از سگ ها آنقدر دراز بود ک از دهنش بیرون آمده بود .همینطور ک نوازشش میکردم یکی از پنجه هاشو فرو کرد به انگش بغل انگشت کوچیکه دست راستم .از اون سوراخ خون مشکی رنگ میریخت کل دستمو سیاه کرد ولی من بازم اونارو نوازش میکردم.خواب عجیبی بود لطفا تعبیرش را بگویید ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیرخواب -دیدن سگ درخوابجواد پنجشنبه 20 خرداد 1395 ، ساعت 04:59
باسلام
درخواب دیدم دوتاسگ باهم به دعواافتادن سگی دیگرتمام بدن سگ ضعیف راخونی کرد تعبیرش چیست؟ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر خوابعقیل جمعه 04 تیر 1395 ، ساعت 08:44
با سلام من دیشب خواب دیدم که در کوچه مان راه میرفتم که یک سگ قهوه ای به من حمله کرد من به خونه نزدیک ترین همسایه رفتم اما سگ موفق شد به داخل خانه بیاید ولی مردان همسایه موفق شدند او را مهار کنند و به من آسیبی نرسید لطفا تعبیرشو برام ایمیل کنین ممنونم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب سگ -حیواننارینه دوشنبه 07 تیر 1395 ، ساعت 08:59
سلام من دیشب که شب بیست و یکم م رمضان بود نزدیک ساعت 4خوابم برد خواب دیدم دو تا سگ قهوه ای مدام میخوان وارد خونمون بشن .من اونا رو بیرون میکنم باز از یه یمت دیگه میان تو .منتظر تعبیرر هستم.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 سگسید مهدی حسینی جمعه 25 تیر 1395 ، ساعت 11:09
من خواب دیدم یه سگ اروم یواش یواش به سمت من اومد بعد انگار قصد حمله داشت با سرش سینه منو فشار میداد منم هولش دادم عقب ولی احساس کردم انگش کوچیکم رو گاز گرفت سگه مال دوستم بود من تو خواب دیدمش شب بعد دیدم توی رود خونه خشک را میرفتم یهو چند سگ به سمت من اومدن بعد من از دیوار رود خونه بالا رفتم اما موفق نشدم بالا برسم بعد یه سگ دیگه از با لا به سمت من اومد من با جا نوشابه 1.5لیتری دورش کردم اما عین مگس سمج سمت من می امد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 مرغ جوجهسید مهدی حسینی جمعه 25 تیر 1395 ، ساعت 11:20
چند ده بارمن خواب یدم که تو خونه ای که قبلا زندگی میکردیم تو انباریش چند تا مرغ و خروس پرورش میدادیم حالا که کوچ کردیم وقتی که به خواب میرم نگران حال اونا میشم میگم که ما چند ساله کوچ کردیم در اون انباری هم بسته مونده اون زبون بسته ها حتما تلف شدن
در حالی که اینطور نیست اونا رو فروخته بودیم،،
حالا موقع خواب این فکر ها میاد سرم بعد خواب میبینم که اونا روش زندگی رو پیدا کردن و زاد ولد کردن زیاد شدن و جوجه های خیلی زیادی پشت سر اون مرغ ها راه می افتن من هم این صحنه رو میبینم خیلی خیلی خخوشحال میشم وخیالم راحت میشه میخواستم بدونم تعبیرش چیه ایمیل کنید لطفا
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 کبوترسید مهدی حسینی جمعه 25 تیر 1395 ، ساعت 11:22
من خواب دیدم کبوتر رو گرفتم سرشو بردم تو دهنم بعد بهش عشق ورزیدم :lol: ایمیل کنید لطفا
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 مردهسید مهدی حسینی جمعه 25 تیر 1395 ، ساعت 11:23
من خواب دیدم که مرده زنده شده منم خوشحال شدم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 خود ارضایی..... جمعه 25 تیر 1395 ، ساعت 11:24
خواب خود ارضایی به چه معنیه؟؟؟؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر خواب سگامید یکشنبه 31 مرداد 1395 ، ساعت 08:51
سلام خسته نباشید .
من خواب دیدم یه سگ سفید قهوای بهم حمله کرد و از پشت گازم گرفت اما چیزی نشد و من با یه حرکت سر سگ رو از بدنش جدا کردم .
لطفا تعبیر خوابمو بگید چیه.
ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 ديدن جفت گيري سگعلي دوشنبه 08 شهریور 1395 ، ساعت 00:40
سلام عرض ادب
الان ساعت پنج صبح خوابو الان ديدم ولي تعبيري براش پيدا نكردم
من خواب ديدم كه توي محله ي دوران كودكي دم در خونمون دوتا سگ قهوه اي نر وماده دارن جفت گيري ميكنن،وگويا سگ ماده ناراضي بود تميزاشت سگ نر باهاش جفت بخوره و مدام حمله ميكردن بهم،ممنون ميشم تعبيرشو بهم بگين بابت سايت خوبتونم ممنون موفق باشين
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب سگ -حیوانمریم یکشنبه 11 مهر 1395 ، ساعت 05:59
توله سگی از زنجیر در رفت و زنجیر خود را پاره کرد لطفا تعبیرش رابگویید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 

افزودن نظر

قدرت گرفته از جی‌کامنت فارسی ، ترجمه و بازنویسی : سی‌ام‌اس فارسی

مطالب اتفاقی مرتبط

خواب هایی را که دیده اید تعریف کنید !

محل تبلیغات شما